Haalbaarheidsanalyse

De maakbaarheid van een hoogspanningsstation, tracé voor hoogspanningsverbindingen of buisleidingen is samen te vatten als een combinatie van planologische, juridische en technische haalbaarheid. Het samenspel en de balans tussen deze drie componenten is altijd uniek en afhankelijk van het type project, de locatie, omgeving en stakeholders. In onze optiek is het van groot belang direct vanaf de startfase alle actoren en belangen in kaart te brengen en mee te laten wegen in het proces om tot een tracéontwerp te komen.

Out-of-the-box-oplossingen

De kunst om te komen tot een gedragen tracéontwerp en locatiekeuze ligt in het luisteren naar stakeholders en het oplossen van eventuele zorgen en knelpunten in de tracering door optimaal gebruik te maken van een combinatie van technische en planologische mogelijkheden. Door creatief te zijn en out-of-the-box-oplossingen te bedenken, ontstaan verrassende oplossingen waarmee zowel onze opdrachtgevers als stakeholders tevreden mee zijn.

Van ontwerper tot 'second opinion'-expert

Door onze brede ervaring in de tracering voor energiebedrijven en netbeheerders kunnen wij verschillende functies voor onze opdrachtgevers vervullen, van expert bij een ‘second opinion’ voor een overheid tot ontwerpende partij voor een ingenieursbureau of energiebedrijf. Waar nodig werken wij samen met andere professionals zoals Beeker High Voltage Consultancy of BT Geoconsult.

Activiteiten

  • Adviesdiensten / consultatie / belangenbehartiging
  • Review / 2nd opinion op hoogspannings- en buisleidingprojecten
  • Quickscan haalbaarheid voor hoogspanning en buisleidingen
  • Haalbaarheidsstudies voor hoogspanning en buisleidingen

HaalbaarheidsanalyseHaalbaarheidsanalyseHaalbaarheidsanalyseHaalbaarheidsanalyseHaalbaarheidsanalyse