Manios Consultancy
Bouw   Infra   Energie

Met onze persoonlijke, doelgerichte en betrokken aanpak maken wij het verschil voor onze opdrachtgevers. Wij nemen eigenaarschap, zijn proactief en bedenken creatieve oplossingen met een multidisciplinaire benadering.

Onze diensten

 • Opdrachtgeverschap
  Het succes van een bouwopgave is voor een groot deel afhankelijk van de samenwerking tussen het projectteam en stakeholders en de ontwikkelstrategie die bij aanvang geformuleerd wordt. Op de vraag hoe we dit doen is geen eenduidig antwoord te geven. Iedere strategie wordt op maat gemaakt, passend bij de opgave en het projectteam.
  Lees verder
 • Programmamanagement
  De programmamanager is primair verantwoordelijk voor de kwalitatieve kant van het programma en stakeholder alignment. Het op één lijn krijgen van alle stakeholders wordt bereikt door primair te sturen op visie en kwaliteit met een duidelijke financiële afbakening en prioritering.
  Lees verder
 • Haalbaarheidsanalyse
  De maakbaarheid van een tracé voor hoogspanningsverbindingen of buisleidingen is samen te vatten als een combinatie van planologische, juridische en technische haalbaarheid. In onze optiek is het van groot belang direct vanaf de startfase alle actoren en belangen in kaart te brengen en mee te laten wegen in het proces om tot een tracéontwerp te komen.
  Lees verder
 • UAV-GC contracten
  De basis van elk goed project is een gedegen contract waarin de technische inhoud van het project en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vastgelegd zijn.
  Lees verder
 • Aanbesteden & tender
  Elke opdrachtgever wil voor zijn / haar project de best mogelijke opdrachtnemer selecteren. Bij een selectieprocedure door aanbesteding is het formuleren van passende EMVI eisen en selectiecriteria van groot belang om de juiste opdrachtnemer te selecteren.
  Lees verder